Novinky

25 Medzinárodné sympózium o analytických a environmentálnych problémoch.

Podujatie organizované Analytickým a environmentálnym pracovným výborom SZAB. Univerzita v Szegede, 07 - 08.10.2019.

Odkaz plne znenie zápisu zo sympózia

Informácia o zariadení Mineral Water Doctor - ďalej len MWD strana 236-240. 

Na sympóziu prezentovala výsledky testov na Mariborskej univerzite Doc. prof. dr. MARJANA SIMONIČ, dipl.ing.chem.tech.univerzita. 
Pracovníčka  1 Fakulta chémie a chemického inžinierstva, Univerzita Maribor, Smetanova 17, Maribor, Slovinsko. Predmetom skúmania bol zinkový reaktor MWD od výrobcu ENERGYWATER s.r.o Nádražná 55,Šenkvice. 

V minulosti sa nepresne nazýval aj Galvanická úprava vody prípadne Voltov článok uložený vo vode alebo aj princíp obetavej anódy. Hlavným cieľom súčasného výskumu bolo študovať vplyv reaktora s viacerými elektródami Zn. Skúma sa transformácia kalcitu na aragonit. Sledovala sa morfológia kryštálov CaCO3. Pomer kalcitu a aragonitu bol skúmaný chemickou analýzou a Rôntgenovou práškovou difrakciou. Voda použitá na výskum bola neupravovaná z Mariborského vodného zdroja.

Vyhodnotenie prevedených testov potvrdilo jednoznačnú transformáciu CACO3 v modifikácii Kalcit na minerálnu štruktúru Aragonit v amorfnej/nevratnej/ podobe.

Viď. porovnanie graf 1 - 2.
Graf 1. – znázorňuje vodu vtekajúcu do zariadenia MWD
Voda neupravená
Kalcit označenie c.
  • Text Hover
Graf 2. – Znázorňuje Vodu po úprave reaktorom MWD . 

  • Text Hover
Na záver bolo uvedené. Zinkové reaktorové zariadenie vyvolalo zmeny morfológie kryštálov a podporovalo kryštalizáciu skôr na aragonit ako v kal-cit. Po spracovaní sa vytvoril iba aragonit v práškovej forme (obrázok 2).
Obrázok 2. XRD analýza CaCO3 (vzorka označuje neupravenú vodu, upravenú vodu).
Citácia na záver :
Pretože produkt je nový, prevádzková doba reaktora sa podľa výsledkov mohla odhadnúť na 10 rokov. Vďaka inhibícii tvorby kalcitu sú rúry konzervované a predlžuje sa životnosť rúry. Ďalej nie je potrebné žiadne chemické čistenie na odstraňovanie vodného kameňa v celom vodovodnom systéme. Preto zariadenie minimalizuje prevádzkové náklady.
záver

Stopové množstvá Zn podstatne znižuje rýchlosť vytvárania vápnika Kalcit. Koncentrácie zinku pod 10 μg / l umožňujú tvorbu aragonitu a blokujú tvorbu kalcitu. Už po analýze rozsahu sa zistilo, že sa vytvorila prášková forma aragonitu.
Poďakovanie

Výskumná práca bola vytvorená v rámci programu P2-0032 Inžinierstvo procesných systémov a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý bol finančne podporený Slovinskou výskumnou agentúrou. 

Ďakujeme aj firme Energywater za spoluprácu.