Novinky

Bytový dom Belehrad, Borivoja Stevanoviča 35 a 37 rok 2017-2019.

  • Text Hover
Objednávateľ Energetika Serbija zadal požiadavku na elimináciu tvorby vodného kameňa pri príprave teplej úžitkovej vody ďalej TUV. Problém sa prejavoval u obyvateľov vrchných podlaží . Tlak vody sa strácal pre zanesené vodovodné potrubia vodným kameňom. Ten zanášal tiež výmenník na prípravu TUV čím neadekvátne zvyšoval energetickú spotrebu. Po inštalácii Nášho produktu MWD Industry 2“, v lete roku 2017 a následnom používaní do jesene roku 2019, bola vykonaná komisionálna kontrola účinnosti zariadenia MWD Industry 2“.Zariadenia boli nainštalované na spiatočke teplej vody pred dokové výmenníky.

V priebehu sledovaného obdobia sa vykonávali pracovníkmi Energia Serbija pravidelné merania spotreby vody a energii na jej prípravu . Merania prebiehali zámerne mimo vykurovacieho obdobia aby energia bola spotrebovaná iba na prípravu TUV.
stanica medak 37
dátum

06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
spotreba vody m3

3759,1
4242,4
3692,7
5770,8
7030,0
7757,7
6674,8
7435,3
merné teplo  KWh/m3 

12,4524487
8,24768999
9,75708831
8,67817287
6,74395448
5,08655916
5,42937616
6,14904577
stanica medak 37
dátum

06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
spotreba vody  m3 

3134,9
3283,2
2887,7
4139,6
4487,8
5526,9
4944,0
6259,1
merné teplo KWh/m3
14,8808574
11,2694932
12,5913357
11,6581312
10,0494674
6,79766234
6,97411003
7,38604592Z nameraných hodnôt je vidieť jednoznačné zvýšenie spotreby TUV. Voda upravená zariadením MWD Industry 2“ potrubia ďalej nezanáša, a svojimi pôsobením staré usadeniny vodného kameňa postupne odstraňuje. To umožnilo obyvateľom horných poschodí postupne používať TUV na 100%, čo sa prejavilo na jej spotrebe. 

Naopak, ako vidno z priloženej tabuľky spotreba energii na prípravu TUV výrazne poklesla. Ďalej treba pripomenúť aj úsporu finančných prostriedkov obyvateľov domu v zníženej potrebe nákupu nových vodovodných či sprchových batérii ...,ktoré pôsobenie vodného kameňa ďalej nepoškodzuje.

Na záver sledovaného obdobia prebehla komisionálna kontrola výmenníka TUV. Komisia bola zložená zo zástupcov Energetika Serbija, montážnej firmy a zástupcu výrobcu MWD Industry 2“ Energywater s.r.o. Montážny team otvoril výmenník a skontroloval množstvo vodného kameňa vo vnútri. Výmenník bol čistý bez usadenín.
Obrázok 1 pred
Obrázok 2 po otvorení
  • Text Hover