Your address will show here +12 34 56 78
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODNU ENERGYWATER.SK
platné od 30. Júla  2019


I. ZMLUVNÉ STRANY
 1. Predávajúci: Energywater s. r. o. so sídlom na adrese Nádražná 55 900 81 Šenkvice, IČO: 47526505, DIČ: 2024026939, zapísaný v Živnostenskom registri č. 130-23157 Okresného úradu Pezinok (ďalej len „predávajúci“). 
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje alebo objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“). 
 3. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, sídliaci na adrese Prievozská 32, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58272 172, fax. č. 02/58272 170.


II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v rámci predaja a nákupu tovaru na internetovej stránke ENERGYWATER.SK, ktorej prevádzkovateľom je predávajúci. 
 2. VOP sa vzťahujú na každý predaj podľa článku II. bod 1. v prípade, ak zmluvné strany neuzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, ktorej podmienky budú odlišné od VOP. V prípade uzatvorenia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť podmienky dojednané v zmluve. 
 3. Práva a povinnosti zmluvných týmito VOP výslovne neupravené sa v prípade kupujúceho – nepodnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov a v prípade kupujúceho – podnikateľa príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.


III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho. 
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom akceptácie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, resp. potvrdením objednávky v elektronickej podobe. 
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že kúpnu zmluvu uzavrie v znení, v akom kupujúci odoslal návrh na jej uzatvorenie.


IV. PRÁVA A POVINNOST ZMLUVNÝCH STRÁN
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podľa kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote a s vhodným ochranným obalom na miesto, ktoré určil kupujúci. 
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky vyplývajúce z platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 
 3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, teda najmä faktúru, dodací list a návod na použitie, ak má byť priložený. 
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj po akceptácii objednávky, ak tovar, ktorý si kupujúci objednal, už nie je možné dodať. V takomto prípade, ak cena za tovar už bola uhradená, predávajúci kupujúcemu peniaze vráti v najkratšom možnom termíne alebo kupujúcemu ponúkne náhradný tovar.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluvy a potvrdiť prevzatie tovaru. 
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s §7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Postup uplatnenia tohto práva je uvedený v článku V. týchto VOP.


V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa článku IV. bodu 6. týchto VOP . 
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný najskôr informovať predávajúceho o tomto úmysle, vyplniť vzorový formulár o odstúpení od zmluvy a zaslať formulár spolu s tovarom späť na adresu predávajúceho riadne zabalený, nepoškodený a v originálnom obale. 
 3. Predávajúci je povinný po vrátení tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci predávajúcemu uhradil na základe kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstúpil do 30-tich dní odo dňa doručenia spôsobom, aký si kupujúci zvolí vo formulári. 
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre kupujúceho, tovar, ktorý podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzatvorený v ochrannom obale, ak bol obal po dodaní porušený. 
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14-dní bez udania dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.


VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Kupujúci je povinný riadne uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dopravu najneskôr pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. 
 2. Kúpna cena je cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa aktuálneho cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho v okamžiku, kedy kupujúci odošle objednávku tovaru.
 3. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a dopravy, prípadne iných nákladov, ak boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve. 
 4. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu a ostatné náklady dohodnuté v kúpnej zmluve, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
VII. MOŽNOSTI PLATBY

Zakúpený tovar je možné uhradiť dvoma spôsobmi a to:
a)  platbou vopred prevodom na bankový účet predávajúceho,
b)  platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku.


VIII. DODACIE PODMIENKY
 1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci. 
 2. Informácie o čase dodania tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje tento čas v prípade potreby predĺžiť o čom informuje kupujúceho. Ten má možnosť predĺžený čas akceptovať alebo môže objednávku zrušiť. 
 3. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobom:
 4. a) slovenskou poštou, b) kuriérom. 
 5. Kupujúci je povinný pri dodaní zásielky skontrolovať stav zásielky. 
 6. Predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom doručí aj riadny daňový doklad – faktúru, dodací list a iné dokumenty podľa druhu tovaru.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim. 
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. 
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Šenkvice, 24. júla 2019